Hotline: 0984.291.286
0963.813.288
0

Tăng cường hoạt động quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”

Đăng ngày: 23-04-2021, 5:53 pm

Ngày 08/7, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1352/UBND-KTN về việc tăng cường hoạt động quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”; nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ nhằm đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu…
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm; tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm mang nhãn hiệu.
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, vận động tập thể, cá nhân canh tác, chăm sóc, chế biến chè trên địa bàn tỉnh sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”; hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, tăng cường đầu tư kỹ thuật công nghệ hiện đại trong canh tác, chăm sóc, chế biến chè…
 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
           
 Số:    1352/UBND-KTN
 
V/v tăng cường hoạt động quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  
     Thái Nguyên, ngày  08  tháng  7  năm 2013
  
     
Kính gửi:            
               - Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương;
                 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên;
    - Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên;
    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
 
Thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhằm tăng cường công tác quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” để quản bá thương hiệu cho sản phẩm Chè Thái Nguyên tại Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Hỗ trợ về chuyên môn cho Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên trong việc quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thểChè Thái Nguyên”.
- Nghiên cứu và tổ chức áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên”.
2. Sở Công Thương:
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thểthông qua việc giám sát sử dụng hệ thống tem, nhãn, bao bì nhận diện sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể“Chè Thái Nguyên”.
- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân canh tác, chăm sóc, chế biến chè trên địa bàn tỉnh sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo và nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Hướng dẫn, quản lý và giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật trong canh tác, chăm sóc, chế biến và bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng đồng bộ cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
4. Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên (Cơ quan chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”):
- Tuyên truyền, vận động tập thể, cá nhân canh tác, chăm sóc, chế biến chè trên địa bàn tỉnh sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thểcủa các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
- Quản lý và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể“Chè Thái Nguyên”.
5. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động quản lý và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” trên địa bàn tỉnh.
6. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: cần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” nhằm quảng bá thương hiệu chè trên địa bàn tỉnh; tăng cường đầu tư vật chất, kỹ thuật công nghệ hiện đại trong canh tác, chăm sóc, chế biến chè để luôn đảm bảo điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.
Các Sở, ngành đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT, các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Báo TN, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Các DN, Làng nghề chè;
- LĐVP: Đ/c Hải;
- Lưu: VT, KTN.
 Tungnm,29/6/13,40b.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Ma Thị Nguyệt

Copyright 2021 © Chethai.com.vn; all rights reserved.
Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Chè La Bằng
Địa chỉ: Xóm Rừng Vần, xã La Bằng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
GPĐKKD số 4600648230 do Phòng Kế hoạch-tài chính huyện Đại Từ cấp lần 1 ngày 6/12/2006 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 6/3/2021
Email: htxchelabang@gmail.com - SĐT: 0984591897

tel zalo